Обучение

Целите, задачите, организацията и съдържанието на образователно-възпитателния процес в детската градина са с насоченост към формирането на общо познание за цялостната картина на света и развиване на мисленето и интелектуално-личностните качества на децата, стимулиране на социалните двустранни и многостранни взаимодействия между субектите на педагогическия процес.

Полагат се основите за учене през целия живот, осигуряват се условия за пълноценно детско развитие, така че:

 • Детето да е спокойно, щастливо, уверено да навлиза в света, чрез игри, познание, радост и творчество.
 • Учителят уверено и с удовлетворение да постига по-добри резултати в ежедневната си работа.
 • Родителят и учителят да имат споделени отговорности, които се реализират в сътрудничество, в името на детето.

При нас:

 • Детето се приема като значима личност, с уважение и достойнство, такова, каквото е. То получава дължимата му обич и подкрепа, съобразяване с потребностите и интересите му;
 • Зачитат се уникалността на детето, неговия собствен темп на развитие, поощряват се силните му страни;
 • На детето се осигурява активна позиция чрез участие в разнообразни дейности с подходящо физическо, емоционално и интелектуално натоварване;
 • Детето е поставено в среда на положително настроени възрастни;
 • Създават се условия за растеж, развиване на личния потенциал, зачитане на човешкото достойнство на всяко дете.

Педагогическото взаимодействие се организира в основна форма и в допълнителни форми. При използването на формите на педагогическо взаимодействие, учителят се съобразява със степента на развитие на децата, възрастовите  им особености, потребности и интереси.

Основна форма педагогическото взаимодействие е педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на игра. Чрез нея се осигуряват двата процеса – на възпитание и обучение, съобразени с играта и личният опит на детето.

Ситуацията се използва при реализиране на образователните направления български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа култура.

В ЧДГ „ Херман Хесе“ се провеждат основни форми на педагогическо въздействие по следните Образователни направления:

 • Български език и литература – Съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение.
 • Математика Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизиран в пет образователни ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми.
 • Околен свят – Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна среда, Светът на природата и неговото опазване и Културни и национални ценности.
 • Изобразително изкуство – Чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра: Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники и Изобразително творчество.
 • Музика Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизиран в четири основни ядра: Възприемане, Възпроизвеждане, Музика и игра и Елементи на музикалната изразност.
 • Конструиране и технологииОбемът на съдържанието по образователното направление е систематизиран в четири основни ядра: Конструиране и моделиране, Обработване на материали, съединяване и свързване, Грижи и инициативност, Техника.
 • Физическа култура – Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Естествено приложна двигателна дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, Физическа дееспособност, Игрова двигателна дейност.

Допълнителни форми на педагогическо въздействие:

Дейности, организирани от детската градина:

 • Чужд език

Методиката на учене взаимства от различни методики – сугестопедията на д-р Лозанов, Montessori, Helen Doron, Waldorf, като не повтаря изцяло никоя.

Децата се потапят в чуждоезична среда и свикват със звука на езика по начин, по който научават майчиния език.

Чрез игри, истории, драматизации, оригинални песни и музика, ученето имитира естествения процес на учене на майчиния език. При условия на положителни  емоции, система от игри и смях, групата става подобна на семейството.

 • Занимания с музикален педагог
 • Народни танци

Дейности, организирани от детския учител:

 • Различни видове игри – Театрални, Конструктивни, Сюжетно-ролеви, Подвижни, Музикални и др.
 • Утринна гимнастика
 • Конкурси и състезания
 • Творчески занимания по интереси
 • БДП
 • Празници и концерти
 • Посещения на театрални постановки, изложби, музеи и др.
 • Разходки и екскурзии сред природата
 • Формиране на битови, здравни и хигиенни навици.
 • Формиране на етични форми на общуване.
 • Формиране на естетически усет

Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.

Учителите определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето.